Trưng bày

 Bếp = cá  Bếp = cá
360,000₫

Bếp = cá

360,000₫

Thương Hiệu: Trống
Kích Thước: 15cm
Chất Liệu: inox
Trọng Lượng: 70gr Thương Hiệu: Trống
Kích Thước: 15cm
Chất Liệu: inox
Trọng Lượng: 70gr
72,000₫
Thương Hiệu: Trống
Kích Thước: 20cm
Chất Liệu: inox
Trọng Lượng: 90gr Thương Hiệu: Trống
Kích Thước: 20cm
Chất Liệu: inox
Trọng Lượng: 90gr
78,000₫
Thương Hiệu: Trống
Kích Thước: 25cm
Chất Liệu: inox
Trọng Lượng: 100gr Thương Hiệu: Trống
Kích Thước: 25cm
Chất Liệu: inox
Trọng Lượng: 100gr
84,000₫
Thương Hiệu: Trống
Kích Thước: 30cm
Chất Liệu: inox
Trọng Lượng: 110gr Thương Hiệu: Trống
Kích Thước: 30cm
Chất Liệu: inox
Trọng Lượng: 110gr
90,000₫
Thương Hiệu: Trống
Kích Thước: 35cm
Chất Liệu: inox
Trọng Lượng: 120gr Thương Hiệu: Trống
Kích Thước: 35cm
Chất Liệu: inox
Trọng Lượng: 120gr
96,000₫
Thương Hiệu: Trống
Kích Thước: 40cm
Chất Liệu: inox
Trọng Lượng: 135gr Thương Hiệu: Trống
Kích Thước: 40cm
Chất Liệu: inox
Trọng Lượng: 135gr
102,000₫
Thương Hiệu: Trống
Kích Thước: 45cm
Chất Liệu: inox
Trọng Lượng: 150gr Thương Hiệu: Trống
Kích Thước: 45cm
Chất Liệu: inox
Trọng Lượng: 150gr
108,000₫
Thương Hiệu: Trống
Kích Thước: 4cm
Chất Liệu: inox
Trọng Lượng: 30gr Thương Hiệu: Trống
Kích Thước: 4cm
Chất Liệu: inox
Trọng Lượng: 30gr
42,000₫
Thương Hiệu: Trống
Kích Thước: 5cm
Chất Liệu: inox
Trọng Lượng: 50gr Thương Hiệu: Trống
Kích Thước: 5cm
Chất Liệu: inox
Trọng Lượng: 50gr
46,000₫
Thương Hiệu: Trống
Kích Thước: 20cm
Chất Liệu: inox
Trọng Lượng: 90gr Thương Hiệu: Trống
Kích Thước: 20cm
Chất Liệu: inox
Trọng Lượng: 90gr
115,000₫
Thương Hiệu: Trống
Kích Thước: 10cm
Chất Liệu: inox
Trọng Lượng: 60gr Thương Hiệu: Trống
Kích Thước: 10cm
Chất Liệu: inox
Trọng Lượng: 60gr
60,000₫
Thương Hiệu: Trống
Kích Thước: 15cm
Chất Liệu: inox
Trọng Lượng: 70gr Thương Hiệu: Trống
Kích Thước: 15cm
Chất Liệu: inox
Trọng Lượng: 70gr
100,000₫
 Đĩa đập móp chữ nhật  Đĩa đập móp chữ nhật
720,000₫
 Dĩa đập móp CN 25x35  Dĩa đập móp CN 25x35
650,000₫
 Đĩa đập móp hình con sò  Đĩa đập móp hình con sò
650,000₫
 Đĩa đập móp ovoan  Đĩa đập móp ovoan
615,000₫
 Đĩa đập móp tròn hoa  Đĩa đập móp tròn hoa
1,150,000₫
 Đĩa đập móp vuông  Đĩa đập móp vuông
700,000₫
 Dĩa đập móp vuông35x35  Dĩa đập móp vuông35x35
1,000,000₫