Khay nắp inox

<p>Thương Hiệu: Yufeh&nbsp;</p><p>Kích Thước: 530x327x100mm&nbsp;</p><p>Dày 0.7mm, Inox 201&nbsp;</p><p>Trọng lượng: 1,2kg&nbsp;</p><p>Khay được dùng đựng thực phẩm, đồ ăn chế biến trong khách sạn, ti <p>Thương Hiệu: Yufeh&nbsp;</p><p>Kích Thước: 530x327x100mm&nbsp;</p><p>Dày 0.7mm, Inox 201&nbsp;</p><p>Trọng lượng: 1,2kg&nbsp;</p><p>Khay được dùng đựng thực phẩm, đồ ăn chế biến trong khách sạn, ti
199,000₫
<p>Thương Hiệu: Yufeh&nbsp;</p><p>Kích Thước: 530x327x100mm&nbsp;</p><p>Chất Liệu: Inox 201&nbsp;</p><p>Trọng lượng: 1kg&nbsp;</p><p>&nbsp;</p><p>Khay được dùng đựng thực phẩm, đồ ăn chế biến trong kh <p>Thương Hiệu: Yufeh&nbsp;</p><p>Kích Thước: 530x327x100mm&nbsp;</p><p>Chất Liệu: Inox 201&nbsp;</p><p>Trọng lượng: 1kg&nbsp;</p><p>&nbsp;</p><p>Khay được dùng đựng thực phẩm, đồ ăn chế biến trong kh
380,000₫
<p>Thương Hiệu: Yufeh&nbsp;</p><p>Kích Thước: 530x327x100mm&nbsp;</p><p>Dày 0.7mm, Inox 201&nbsp;</p><p>Trọng lượng: 1kg&nbsp;</p><p>Khay được dùng đựng thực phẩm, đồ ăn chế biến trong khách sạn, tiệc <p>Thương Hiệu: Yufeh&nbsp;</p><p>Kích Thước: 530x327x100mm&nbsp;</p><p>Dày 0.7mm, Inox 201&nbsp;</p><p>Trọng lượng: 1kg&nbsp;</p><p>Khay được dùng đựng thực phẩm, đồ ăn chế biến trong khách sạn, tiệc
233,000₫
<p>Thương Hiệu: Yufeh&nbsp;</p><p>Kích Thước: 530x327x100mm&nbsp;</p><p>Dày 0.7mm, Inox 201&nbsp;</p><p>Trọng lượng: 1,2kg&nbsp;</p><p>Khay được dùng đựng thực phẩm, đồ ăn chế biến trong khách sạn, ti <p>Thương Hiệu: Yufeh&nbsp;</p><p>Kích Thước: 530x327x100mm&nbsp;</p><p>Dày 0.7mm, Inox 201&nbsp;</p><p>Trọng lượng: 1,2kg&nbsp;</p><p>Khay được dùng đựng thực phẩm, đồ ăn chế biến trong khách sạn, ti
233,000₫
<p>Thương Hiệu: Yufeh&nbsp;</p><p>Kích Thước: 530x327x150mm&nbsp;</p><p>Dày 0.7mm, Inox 201&nbsp;</p><p>Trọng lượng: 1,5kg&nbsp;</p><p>Khay được dùng đựng thực phẩm, đồ ăn chế biến trong khách sạn, ti <p>Thương Hiệu: Yufeh&nbsp;</p><p>Kích Thước: 530x327x150mm&nbsp;</p><p>Dày 0.7mm, Inox 201&nbsp;</p><p>Trọng lượng: 1,5kg&nbsp;</p><p>Khay được dùng đựng thực phẩm, đồ ăn chế biến trong khách sạn, ti
266,000₫
<p>Thương Hiệu: Yufeh&nbsp;</p><p>Kích Thước: 530x327x200mm&nbsp;</p><p>Dày 0.7mm, Inox 201&nbsp;</p><p>Trọng lượng: 1,6kg&nbsp;</p><p>Khay được dùng đựng thực phẩm, đồ ăn chế biến trong khách sạn, ti <p>Thương Hiệu: Yufeh&nbsp;</p><p>Kích Thước: 530x327x200mm&nbsp;</p><p>Dày 0.7mm, Inox 201&nbsp;</p><p>Trọng lượng: 1,6kg&nbsp;</p><p>Khay được dùng đựng thực phẩm, đồ ăn chế biến trong khách sạn, ti
314,000₫
<p>Thương Hiệu: Yufeh&nbsp;</p><p>Kích Thước: 530x327x25mm&nbsp;</p><p>Dày 0.7mm, Inox 201&nbsp;</p><p>Trọng lượng: 1kg&nbsp;</p><p>Khay được dùng đựng thực phẩm, đồ ăn chế biến trong khách sạn, tiệc <p>Thương Hiệu: Yufeh&nbsp;</p><p>Kích Thước: 530x327x25mm&nbsp;</p><p>Dày 0.7mm, Inox 201&nbsp;</p><p>Trọng lượng: 1kg&nbsp;</p><p>Khay được dùng đựng thực phẩm, đồ ăn chế biến trong khách sạn, tiệc
116,000₫
<p>Thương Hiệu: Yufeh&nbsp;</p><p>Kích Thước: 530x327x40mm&nbsp;</p><p>Dày 0.7mm, Inox 201&nbsp;</p><p>Trọng lượng: 1kg&nbsp;</p><p>Khay được dùng đựng thực phẩm, đồ ăn chế biến trong khách sạn, tiệc <p>Thương Hiệu: Yufeh&nbsp;</p><p>Kích Thước: 530x327x40mm&nbsp;</p><p>Dày 0.7mm, Inox 201&nbsp;</p><p>Trọng lượng: 1kg&nbsp;</p><p>Khay được dùng đựng thực phẩm, đồ ăn chế biến trong khách sạn, tiệc
136,000₫
<p>Thương Hiệu: Yufeh&nbsp;</p><p>Kích Thước: 530x327x65mm&nbsp;</p><p>Dày 0.7mm, Inox 201&nbsp;</p><p>Trọng lượng: 1kg&nbsp;</p><p>Khay được dùng đựng thực phẩm, đồ ăn chế biến trong khách sạn, tiệc <p>Thương Hiệu: Yufeh&nbsp;</p><p>Kích Thước: 530x327x65mm&nbsp;</p><p>Dày 0.7mm, Inox 201&nbsp;</p><p>Trọng lượng: 1kg&nbsp;</p><p>Khay được dùng đựng thực phẩm, đồ ăn chế biến trong khách sạn, tiệc
149,000₫
<p>Thương Hiệu: Yufeh&nbsp;</p><p>Kích Thước: 530x327x65mm&nbsp;</p><p>Chất Liệu: Inox 201&nbsp;</p><p>Trọng lượng: 1kg&nbsp;</p><p>&nbsp;</p><p>Khay được dùng đựng thực phẩm, đồ ăn chế biến trong khá <p>Thương Hiệu: Yufeh&nbsp;</p><p>Kích Thước: 530x327x65mm&nbsp;</p><p>Chất Liệu: Inox 201&nbsp;</p><p>Trọng lượng: 1kg&nbsp;</p><p>&nbsp;</p><p>Khay được dùng đựng thực phẩm, đồ ăn chế biến trong khá
320,000₫
<p>Thương Hiệu: Yufeh&nbsp;</p><p>Kích Thước: 530x327x65mm&nbsp;</p><p>Dày 0.7mm, Inox 201&nbsp;</p><p>Trọng lượng: 1kg&nbsp;</p><p>Khay được dùng đựng thực phẩm, đồ ăn chế biến trong khách sạn, tiệc <p>Thương Hiệu: Yufeh&nbsp;</p><p>Kích Thước: 530x327x65mm&nbsp;</p><p>Dày 0.7mm, Inox 201&nbsp;</p><p>Trọng lượng: 1kg&nbsp;</p><p>Khay được dùng đựng thực phẩm, đồ ăn chế biến trong khách sạn, tiệc
181,000₫
<p>Thương Hiệu: Yufeh&nbsp;</p><p>Kích Thước: 530x327x65mm&nbsp;</p><p>Dày 0.7mm, Inox 201&nbsp;</p><p>Trọng lượng: 1kg&nbsp;</p><p>Khay được dùng đựng thực phẩm, đồ ăn chế biến trong khách sạn, tiệc <p>Thương Hiệu: Yufeh&nbsp;</p><p>Kích Thước: 530x327x65mm&nbsp;</p><p>Dày 0.7mm, Inox 201&nbsp;</p><p>Trọng lượng: 1kg&nbsp;</p><p>Khay được dùng đựng thực phẩm, đồ ăn chế biến trong khách sạn, tiệc
181,000₫
<p>Thương Hiệu: Yufeh&nbsp;</p><p>Kích Thước: 327x265x100mm&nbsp;</p><p>Dày 0.7mm, Inox 201&nbsp;</p><p>Trọng lượng: 650gr&nbsp;</p><p>Khay được dùng đựng thực phẩm, đồ ăn chế biến trong khách sạn, ti <p>Thương Hiệu: Yufeh&nbsp;</p><p>Kích Thước: 327x265x100mm&nbsp;</p><p>Dày 0.7mm, Inox 201&nbsp;</p><p>Trọng lượng: 650gr&nbsp;</p><p>Khay được dùng đựng thực phẩm, đồ ăn chế biến trong khách sạn, ti
129,000₫
<p>Thương Hiệu: Yufeh&nbsp;</p><p>Kích Thước: 327x265x100mm&nbsp;</p><p>Dày 0.7mm, Inox 201&nbsp;</p><p>Trọng lượng: 450gr&nbsp;</p><p>Khay được dùng đựng thực phẩm, đồ ăn chế biến trong khách sạn, ti <p>Thương Hiệu: Yufeh&nbsp;</p><p>Kích Thước: 327x265x100mm&nbsp;</p><p>Dày 0.7mm, Inox 201&nbsp;</p><p>Trọng lượng: 450gr&nbsp;</p><p>Khay được dùng đựng thực phẩm, đồ ăn chế biến trong khách sạn, ti
142,000₫
<p>Thương Hiệu: Yufeh&nbsp;</p><p>Kích Thước: 327x265x100mm&nbsp;</p><p>Dày 0.7mm, Inox 201&nbsp;</p><p>Trọng lượng: 450gr&nbsp;</p><p>Khay được dùng đựng thực phẩm, đồ ăn chế biến trong khách sạn, ti <p>Thương Hiệu: Yufeh&nbsp;</p><p>Kích Thước: 327x265x100mm&nbsp;</p><p>Dày 0.7mm, Inox 201&nbsp;</p><p>Trọng lượng: 450gr&nbsp;</p><p>Khay được dùng đựng thực phẩm, đồ ăn chế biến trong khách sạn, ti
142,000₫
<p>Thương Hiệu: Yufeh&nbsp;</p><p>Kích Thước: 327x265x150mm&nbsp;</p><p>Dày 0.7mm, Inox 201&nbsp;</p><p>Trọng lượng: 800gr&nbsp;</p><p>Khay được dùng đựng thực phẩm, đồ ăn chế biến trong khách sạn, ti <p>Thương Hiệu: Yufeh&nbsp;</p><p>Kích Thước: 327x265x150mm&nbsp;</p><p>Dày 0.7mm, Inox 201&nbsp;</p><p>Trọng lượng: 800gr&nbsp;</p><p>Khay được dùng đựng thực phẩm, đồ ăn chế biến trong khách sạn, ti
171,000₫
<p>Thương Hiệu: Yufeh&nbsp;</p><p>Kích Thước: 327x265x150mm&nbsp;</p><p>Dày 0.7mm, Inox 201&nbsp;</p><p>Trọng lượng: 800gr&nbsp;</p><p>Khay được dùng đựng thực phẩm, đồ ăn chế biến trong khách sạn, ti <p>Thương Hiệu: Yufeh&nbsp;</p><p>Kích Thước: 327x265x150mm&nbsp;</p><p>Dày 0.7mm, Inox 201&nbsp;</p><p>Trọng lượng: 800gr&nbsp;</p><p>Khay được dùng đựng thực phẩm, đồ ăn chế biến trong khách sạn, ti
194,000₫
<p>Thương Hiệu: Yufeh&nbsp;</p><p>Kích Thước: 327x265x200mm&nbsp;</p><p>Dày 0.7mm, Inox 201&nbsp;</p><p>Trọng lượng: 1kg&nbsp;</p><p>Khay được dùng đựng thực phẩm, đồ ăn chế biến trong khách sạn, tiệc <p>Thương Hiệu: Yufeh&nbsp;</p><p>Kích Thước: 327x265x200mm&nbsp;</p><p>Dày 0.7mm, Inox 201&nbsp;</p><p>Trọng lượng: 1kg&nbsp;</p><p>Khay được dùng đựng thực phẩm, đồ ăn chế biến trong khách sạn, tiệc
213,000₫
<p>Thương Hiệu: Yufeh&nbsp;</p><p>Kích Thước: 327x265x250mm&nbsp;</p><p>Dày 0.7mm, Inox 201&nbsp;</p><p>Trọng lượng: 90gr&nbsp;</p><p>Khay được dùng đựng thực phẩm, đồ ăn chế biến trong khách sạn, tiệ <p>Thương Hiệu: Yufeh&nbsp;</p><p>Kích Thước: 327x265x250mm&nbsp;</p><p>Dày 0.7mm, Inox 201&nbsp;</p><p>Trọng lượng: 90gr&nbsp;</p><p>Khay được dùng đựng thực phẩm, đồ ăn chế biến trong khách sạn, tiệ
65,000₫
<p>Thương Hiệu: Yufeh&nbsp;</p><p>Kích Thước: 327x265x40mm&nbsp;</p><p>Dày 0.7mm, Inox 201&nbsp;</p><p>Trọng lượng: 450gr&nbsp;</p><p>Khay được dùng đựng thực phẩm, đồ ăn chế biến trong khách sạn, tiệ <p>Thương Hiệu: Yufeh&nbsp;</p><p>Kích Thước: 327x265x40mm&nbsp;</p><p>Dày 0.7mm, Inox 201&nbsp;</p><p>Trọng lượng: 450gr&nbsp;</p><p>Khay được dùng đựng thực phẩm, đồ ăn chế biến trong khách sạn, tiệ
84,000₫
<p>Thương Hiệu: Yufeh&nbsp;</p><p>Kích Thước: 327x265x65mm&nbsp;</p><p>Dày 0.7mm, Inox 201&nbsp;</p><p>Trọng lượng: 450gr&nbsp;</p><p>Khay được dùng đựng thực phẩm, đồ ăn chế biến trong khách sạn, tiệ <p>Thương Hiệu: Yufeh&nbsp;</p><p>Kích Thước: 327x265x65mm&nbsp;</p><p>Dày 0.7mm, Inox 201&nbsp;</p><p>Trọng lượng: 450gr&nbsp;</p><p>Khay được dùng đựng thực phẩm, đồ ăn chế biến trong khách sạn, tiệ
91,000₫
<p>Thương Hiệu: Yufeh&nbsp;</p><p>Kích Thước: 327x265x65mm&nbsp;</p><p>Dày 0.7mm, Inox 201&nbsp;</p><p>Trọng lượng: 450gr&nbsp;</p><p>Khay được dùng đựng thực phẩm, đồ ăn chế biến trong khách sạn, tiệ <p>Thương Hiệu: Yufeh&nbsp;</p><p>Kích Thước: 327x265x65mm&nbsp;</p><p>Dày 0.7mm, Inox 201&nbsp;</p><p>Trọng lượng: 450gr&nbsp;</p><p>Khay được dùng đựng thực phẩm, đồ ăn chế biến trong khách sạn, tiệ
111,000₫
<p>Thương Hiệu: Yufeh&nbsp;</p><p>Kích Thước: 327x265x65mm&nbsp;</p><p>Dày 0.7mm, Inox 201&nbsp;</p><p>Trọng lượng: 450gr&nbsp;</p><p>Khay được dùng đựng thực phẩm, đồ ăn chế biến trong khách sạn, tiệ <p>Thương Hiệu: Yufeh&nbsp;</p><p>Kích Thước: 327x265x65mm&nbsp;</p><p>Dày 0.7mm, Inox 201&nbsp;</p><p>Trọng lượng: 450gr&nbsp;</p><p>Khay được dùng đựng thực phẩm, đồ ăn chế biến trong khách sạn, tiệ
111,000₫
<p>Thương Hiệu: Yufeh&nbsp;</p><p>Kích Thước: 327x176x100mm&nbsp;</p><p>Dày 0.7mm, Inox 201&nbsp;</p><p>Trọng lượng: 500gr&nbsp;</p><p>Khay được dùng đựng thực phẩm, đồ ăn chế biến trong khách sạn, ti <p>Thương Hiệu: Yufeh&nbsp;</p><p>Kích Thước: 327x176x100mm&nbsp;</p><p>Dày 0.7mm, Inox 201&nbsp;</p><p>Trọng lượng: 500gr&nbsp;</p><p>Khay được dùng đựng thực phẩm, đồ ăn chế biến trong khách sạn, ti
104,000₫
<p>Thương Hiệu: Yufeh&nbsp;</p><p>Kích Thước: 327x176x150mm&nbsp;</p><p>Dày 0.7mm, Inox 201&nbsp;</p><p>Trọng lượng: 650gr&nbsp;</p><p>Khay được dùng đựng thực phẩm, đồ ăn chế biến trong khách sạn, ti <p>Thương Hiệu: Yufeh&nbsp;</p><p>Kích Thước: 327x176x150mm&nbsp;</p><p>Dày 0.7mm, Inox 201&nbsp;</p><p>Trọng lượng: 650gr&nbsp;</p><p>Khay được dùng đựng thực phẩm, đồ ăn chế biến trong khách sạn, ti
136,000₫
<p>Thương Hiệu: Yufeh&nbsp;</p><p>Kích Thước: 327x176x200mm&nbsp;</p><p>Dày 0.7mm, Inox 201&nbsp;</p><p>Trọng lượng: 900gr&nbsp;</p><p>Khay được dùng đựng thực phẩm, đồ ăn chế biến trong khách sạn, ti <p>Thương Hiệu: Yufeh&nbsp;</p><p>Kích Thước: 327x176x200mm&nbsp;</p><p>Dày 0.7mm, Inox 201&nbsp;</p><p>Trọng lượng: 900gr&nbsp;</p><p>Khay được dùng đựng thực phẩm, đồ ăn chế biến trong khách sạn, ti
168,000₫
<p>Thương Hiệu: Yufeh&nbsp;</p><p>Kích Thước: 327x176x65mm&nbsp;</p><p>Dày 0.7mm, Inox 201&nbsp;</p><p>Trọng lượng: 450gr&nbsp;</p><p>Khay được dùng đựng thực phẩm, đồ ăn chế biến trong khách sạn, tiệ <p>Thương Hiệu: Yufeh&nbsp;</p><p>Kích Thước: 327x176x65mm&nbsp;</p><p>Dày 0.7mm, Inox 201&nbsp;</p><p>Trọng lượng: 450gr&nbsp;</p><p>Khay được dùng đựng thực phẩm, đồ ăn chế biến trong khách sạn, tiệ
74,000₫
<p>Thương Hiệu: Yufeh&nbsp;</p><p>Kích Thước: 327x176x100mm&nbsp;</p><p>Dày 0.7mm, Inox 201&nbsp;</p><p>Trọng lượng: 500gr&nbsp;</p><p>Khay được dùng đựng thực phẩm, đồ ăn chế biến trong khách sạn, ti <p>Thương Hiệu: Yufeh&nbsp;</p><p>Kích Thước: 327x176x100mm&nbsp;</p><p>Dày 0.7mm, Inox 201&nbsp;</p><p>Trọng lượng: 500gr&nbsp;</p><p>Khay được dùng đựng thực phẩm, đồ ăn chế biến trong khách sạn, ti
120,000₫
<p>Thương Hiệu: Yufeh&nbsp;</p><p>Kích Thước: 265x164x150mm&nbsp;</p><p>Dày 0.7mm, Inox 201&nbsp;</p><p>Trọng lượng: 500gr&nbsp;</p><p>Khay được dùng đựng thực phẩm, đồ ăn chế biến trong khách sạn, ti <p>Thương Hiệu: Yufeh&nbsp;</p><p>Kích Thước: 265x164x150mm&nbsp;</p><p>Dày 0.7mm, Inox 201&nbsp;</p><p>Trọng lượng: 500gr&nbsp;</p><p>Khay được dùng đựng thực phẩm, đồ ăn chế biến trong khách sạn, ti
126,000₫
<p>Thương Hiệu: Yufeh&nbsp;</p><p>Kích Thước: 265x164x100mm&nbsp;</p><p>Dày 0.7mm, Inox 201&nbsp;</p><p>Trọng lượng: 300gr&nbsp;</p><p>Khay được dùng đựng thực phẩm, đồ ăn chế biến trong khách sạn, ti <p>Thương Hiệu: Yufeh&nbsp;</p><p>Kích Thước: 265x164x100mm&nbsp;</p><p>Dày 0.7mm, Inox 201&nbsp;</p><p>Trọng lượng: 300gr&nbsp;</p><p>Khay được dùng đựng thực phẩm, đồ ăn chế biến trong khách sạn, ti
94,000₫
<p>Thương Hiệu: Yufeh&nbsp;</p><p>Kích Thước: 265x164x200mm&nbsp;</p><p>Dày 0.7mm, Inox 201&nbsp;</p><p>Trọng lượng:700gr&nbsp;</p><p>Khay được dùng đựng thực phẩm, đồ ăn chế biến trong khách sạn, tiệ <p>Thương Hiệu: Yufeh&nbsp;</p><p>Kích Thước: 265x164x200mm&nbsp;</p><p>Dày 0.7mm, Inox 201&nbsp;</p><p>Trọng lượng:700gr&nbsp;</p><p>Khay được dùng đựng thực phẩm, đồ ăn chế biến trong khách sạn, tiệ
146,000₫
<p>Thương Hiệu: Yufeh&nbsp;</p><p>Kích Thước: 265x164x65mm&nbsp;</p><p>Dày 0.7mm, Inox 201&nbsp;</p><p>Trọng lượng:300gr&nbsp;</p><p>Khay được dùng đựng thực phẩm, đồ ăn chế biến trong khách sạn, tiệc <p>Thương Hiệu: Yufeh&nbsp;</p><p>Kích Thước: 265x164x65mm&nbsp;</p><p>Dày 0.7mm, Inox 201&nbsp;</p><p>Trọng lượng:300gr&nbsp;</p><p>Khay được dùng đựng thực phẩm, đồ ăn chế biến trong khách sạn, tiệc
68,000₫
<p>Thương Hiệu: Yufeh&nbsp;</p><p>Kích Thước: 176x164x100mm&nbsp;</p><p>Dày 0.7mm, Inox 201&nbsp;</p><p>Trọng lượng:350gr&nbsp;</p><p>Khay được dùng đựng thực phẩm, đồ ăn chế biến trong khách sạn, tiệ <p>Thương Hiệu: Yufeh&nbsp;</p><p>Kích Thước: 176x164x100mm&nbsp;</p><p>Dày 0.7mm, Inox 201&nbsp;</p><p>Trọng lượng:350gr&nbsp;</p><p>Khay được dùng đựng thực phẩm, đồ ăn chế biến trong khách sạn, tiệ
74,000₫
<p>Thương Hiệu: Yufeh&nbsp;</p><p>Kích Thước: 176x164x150mm&nbsp;</p><p>Dày 0.7mm, Inox 201&nbsp;</p><p>Trọng lượng:360gr&nbsp;</p><p>Khay được dùng đựng thực phẩm, đồ ăn chế biến trong khách sạn, tiệ <p>Thương Hiệu: Yufeh&nbsp;</p><p>Kích Thước: 176x164x150mm&nbsp;</p><p>Dày 0.7mm, Inox 201&nbsp;</p><p>Trọng lượng:360gr&nbsp;</p><p>Khay được dùng đựng thực phẩm, đồ ăn chế biến trong khách sạn, tiệ
97,000₫
<p>Thương Hiệu: Yufeh&nbsp;</p><p>Kích Thước: 176x164x200mm&nbsp;</p><p>Dày 0.7mm, Inox 201&nbsp;</p><p>Trọng lượng:500gr&nbsp;</p><p>Khay được dùng đựng thực phẩm, đồ ăn chế biến trong khách sạn, tiệ <p>Thương Hiệu: Yufeh&nbsp;</p><p>Kích Thước: 176x164x200mm&nbsp;</p><p>Dày 0.7mm, Inox 201&nbsp;</p><p>Trọng lượng:500gr&nbsp;</p><p>Khay được dùng đựng thực phẩm, đồ ăn chế biến trong khách sạn, tiệ
149,000₫
<p>Thương Hiệu: Yufeh&nbsp;</p><p>Kích Thước: 176x164x65mm&nbsp;</p><p>Dày 0.7mm, Inox 201&nbsp;</p><p>Trọng lượng:250gr&nbsp;</p><p>Khay được dùng đựng thực phẩm, đồ ăn chế biến trong khách sạn, tiệc <p>Thương Hiệu: Yufeh&nbsp;</p><p>Kích Thước: 176x164x65mm&nbsp;</p><p>Dày 0.7mm, Inox 201&nbsp;</p><p>Trọng lượng:250gr&nbsp;</p><p>Khay được dùng đựng thực phẩm, đồ ăn chế biến trong khách sạn, tiệc
55,000₫
<p>Thương Hiệu: Yufeh&nbsp;</p><p>Kích Thước: 176x164x100mm&nbsp;</p><p>Dày 0.7mm, Inox 201&nbsp;</p><p>Trọng lượng:200gr&nbsp;</p><p>Khay được dùng đựng thực phẩm, đồ ăn chế biến trong khách sạn, tiệ <p>Thương Hiệu: Yufeh&nbsp;</p><p>Kích Thước: 176x164x100mm&nbsp;</p><p>Dày 0.7mm, Inox 201&nbsp;</p><p>Trọng lượng:200gr&nbsp;</p><p>Khay được dùng đựng thực phẩm, đồ ăn chế biến trong khách sạn, tiệ
58,000₫
<p>Thương Hiệu: Yufeh&nbsp;</p><p>Kích Thước: 176x109x150mm&nbsp;</p><p>Dày 0.7mm, Inox 201&nbsp;</p><p>Trọng lượng:400gr&nbsp;</p><p>Khay được dùng đựng thực phẩm, đồ ăn chế biến trong khách sạn, tiệ <p>Thương Hiệu: Yufeh&nbsp;</p><p>Kích Thước: 176x109x150mm&nbsp;</p><p>Dày 0.7mm, Inox 201&nbsp;</p><p>Trọng lượng:400gr&nbsp;</p><p>Khay được dùng đựng thực phẩm, đồ ăn chế biến trong khách sạn, tiệ
90,000₫
<p>Thương Hiệu: Yufeh&nbsp;</p><p>Kích Thước: 176x109x65mm&nbsp;</p><p>Dày 0.7mm, Inox 201&nbsp;</p><p>Trọng lượng:100gr&nbsp;</p><p>Khay được dùng đựng thực phẩm, đồ ăn chế biến trong khách sạn, tiệc <p>Thương Hiệu: Yufeh&nbsp;</p><p>Kích Thước: 176x109x65mm&nbsp;</p><p>Dày 0.7mm, Inox 201&nbsp;</p><p>Trọng lượng:100gr&nbsp;</p><p>Khay được dùng đựng thực phẩm, đồ ăn chế biến trong khách sạn, tiệc
44,000₫
<p>Thương Hiệu: Yufeh&nbsp;</p><p>Kích Thước: 654x530x100mm&nbsp;</p><p>Dày 0.7mm, Inox 201&nbsp;</p><p>Trọng lượng:2,9kg&nbsp;</p><p>Khay được dùng đựng thực phẩm, đồ ăn chế biến trong khách sạn, tiệ <p>Thương Hiệu: Yufeh&nbsp;</p><p>Kích Thước: 654x530x100mm&nbsp;</p><p>Dày 0.7mm, Inox 201&nbsp;</p><p>Trọng lượng:2,9kg&nbsp;</p><p>Khay được dùng đựng thực phẩm, đồ ăn chế biến trong khách sạn, tiệ
460,000₫