Đồ Làm Bánh

<p>Thương Hiệu: Trống&nbsp;</p><p>Kích Thước: 17x11x5&nbsp;</p><p>Chất Liệu: inox&nbsp;</p><p>Trọng Lượng: 300gr <p>Thương Hiệu: Trống&nbsp;</p><p>Kích Thước: 17x11x5&nbsp;</p><p>Chất Liệu: inox&nbsp;</p><p>Trọng Lượng: 300gr
300,000₫
<p>Thương Hiệu: Trống&nbsp;</p><p>Kích Thước: 19cm&nbsp;</p><p>Chất Liệu: nhựa&nbsp;</p><p>Trọng Lượng: 80gr <p>Thương Hiệu: Trống&nbsp;</p><p>Kích Thước: 19cm&nbsp;</p><p>Chất Liệu: nhựa&nbsp;</p><p>Trọng Lượng: 80gr
200,000₫
Thương Hiệu: Trống
Kích Thước: 15cm
Chất Liệu: inox
Trọng Lượng: 100gr Thương Hiệu: Trống
Kích Thước: 15cm
Chất Liệu: inox
Trọng Lượng: 100gr
110,000₫
<p>Thương Hiệu: Trống&nbsp;</p><p>Kích Thước: 23x6&nbsp;</p><p>Chất Liệu: inox&nbsp;</p><p>Trọng Lượng: 250gr <p>Thương Hiệu: Trống&nbsp;</p><p>Kích Thước: 23x6&nbsp;</p><p>Chất Liệu: inox&nbsp;</p><p>Trọng Lượng: 250gr
200,000₫
<p>Thương Hiệu: Trống&nbsp;</p><p>Kích Thước: 24x6&nbsp;</p><p>Chất Liệu: inox&nbsp;</p><p>Trọng Lượng: 420gr <p>Thương Hiệu: Trống&nbsp;</p><p>Kích Thước: 24x6&nbsp;</p><p>Chất Liệu: inox&nbsp;</p><p>Trọng Lượng: 420gr
300,000₫
<p>Thương Hiệu: Trống&nbsp;</p><p>Kích Thước: 27x3&nbsp;</p><p>Chất Liệu: inox&nbsp;</p><p>Trọng Lượng: 280gr <p>Thương Hiệu: Trống&nbsp;</p><p>Kích Thước: 27x3&nbsp;</p><p>Chất Liệu: inox&nbsp;</p><p>Trọng Lượng: 280gr
350,000₫
<p>Thương Hiệu: Trống&nbsp;</p><p>Kích Thước: 27x5&nbsp;</p><p>Chất Liệu: inox&nbsp;</p><p>Trọng Lượng: 500gr <p>Thương Hiệu: Trống&nbsp;</p><p>Kích Thước: 27x5&nbsp;</p><p>Chất Liệu: inox&nbsp;</p><p>Trọng Lượng: 500gr
550,000₫
<p>Thương Hiệu: Trống&nbsp;</p><p>Kích Thước: 27x8&nbsp;</p><p>Chất Liệu: inox&nbsp;</p><p>Trọng Lượng: 700gr <p>Thương Hiệu: Trống&nbsp;</p><p>Kích Thước: 27x8&nbsp;</p><p>Chất Liệu: inox&nbsp;</p><p>Trọng Lượng: 700gr
850,000₫
<p>Thương Hiệu: Trống&nbsp;</p><p>Kích Thước: 19cm&nbsp;</p><p>Chất Liệu: inox&nbsp;</p><p>Trọng Lượng: 90gr <p>Thương Hiệu: Trống&nbsp;</p><p>Kích Thước: 19cm&nbsp;</p><p>Chất Liệu: inox&nbsp;</p><p>Trọng Lượng: 90gr
40,000₫
<p>Thương Hiệu: Trống&nbsp;</p><p>Kích Thước: 48x8&nbsp;</p><p>Chất Liệu: inox&nbsp;</p><p>Trọng Lượng: 510gr <p>Thương Hiệu: Trống&nbsp;</p><p>Kích Thước: 48x8&nbsp;</p><p>Chất Liệu: inox&nbsp;</p><p>Trọng Lượng: 510gr
350,000₫
<p>Thương Hiệu: Trống&nbsp;</p><p>Kích Thước: 35x5&nbsp;</p><p>Chất Liệu: inox&nbsp;</p><p>Trọng Lượng: 300gr <p>Thương Hiệu: Trống&nbsp;</p><p>Kích Thước: 35x5&nbsp;</p><p>Chất Liệu: inox&nbsp;</p><p>Trọng Lượng: 300gr
250,000₫
<p>Thương Hiệu: Trống&nbsp;</p><p>Kích Thước: 40x6&nbsp;</p><p>Chất Liệu: inox&nbsp;</p><p>Trọng Lượng: 400gr <p>Thương Hiệu: Trống&nbsp;</p><p>Kích Thước: 40x6&nbsp;</p><p>Chất Liệu: inox&nbsp;</p><p>Trọng Lượng: 400gr
300,000₫
<p>Thương Hiệu: Trống&nbsp;</p><p>Kích Thước: 20x13&nbsp;</p><p>Chất Liệu: inox&nbsp;</p><p>Trọng Lượng: 390gr <p>Thương Hiệu: Trống&nbsp;</p><p>Kích Thước: 20x13&nbsp;</p><p>Chất Liệu: inox&nbsp;</p><p>Trọng Lượng: 390gr
300,000₫
<p>Thương Hiệu: Trống&nbsp;</p><p>Kích Thước: 23cm&nbsp;</p><p>Chất Liệu: inox&nbsp;</p><p>Trọng Lượng: 190gr <p>Thương Hiệu: Trống&nbsp;</p><p>Kích Thước: 23cm&nbsp;</p><p>Chất Liệu: inox&nbsp;</p><p>Trọng Lượng: 190gr
60,000₫
Thương Hiệu: TrốngTrung quốc
Kích Thước: 20x5
Chất Liệu: nhựa
Trọng Lượng: 100gr Thương Hiệu: TrốngTrung quốc
Kích Thước: 20x5
Chất Liệu: nhựa
Trọng Lượng: 100gr
54,000₫
<p>Thương Hiệu: Trống&nbsp;</p><p>Kích Thước: 37cm&nbsp;</p><p>Chất Liệu: inox&nbsp;</p><p>Trọng Lượng: 120gr <p>Thương Hiệu: Trống&nbsp;</p><p>Kích Thước: 37cm&nbsp;</p><p>Chất Liệu: inox&nbsp;</p><p>Trọng Lượng: 120gr
70,000₫
<p>Thương Hiệu: Trống&nbsp;</p><p>Kích Thước: 39cm&nbsp;</p><p>Chất Liệu: inox&nbsp;</p><p>Trọng Lượng: 110gr <p>Thương Hiệu: Trống&nbsp;</p><p>Kích Thước: 39cm&nbsp;</p><p>Chất Liệu: inox&nbsp;</p><p>Trọng Lượng: 110gr
80,000₫
<p>Thương Hiệu: Trống&nbsp;</p><p>Kích Thước: 42cm&nbsp;</p><p>Chất Liệu: inox&nbsp;</p><p>Trọng Lượng: 110gr <p>Thương Hiệu: Trống&nbsp;</p><p>Kích Thước: 42cm&nbsp;</p><p>Chất Liệu: inox&nbsp;</p><p>Trọng Lượng: 110gr
85,000₫
<p>Thương Hiệu: Trống&nbsp;</p><p>Kích Thước: 23cm&nbsp;</p><p>Chất Liệu: inox&nbsp;</p><p>Trọng Lượng: 50gr <p>Thương Hiệu: Trống&nbsp;</p><p>Kích Thước: 23cm&nbsp;</p><p>Chất Liệu: inox&nbsp;</p><p>Trọng Lượng: 50gr
42,000₫
<p>Thương Hiệu: Trống&nbsp;</p><p>Kích Thước: 26cm&nbsp;</p><p>Chất Liệu: inox&nbsp;</p><p>Trọng Lượng: 50gr <p>Thương Hiệu: Trống&nbsp;</p><p>Kích Thước: 26cm&nbsp;</p><p>Chất Liệu: inox&nbsp;</p><p>Trọng Lượng: 50gr
45,000₫
<p>Thương Hiệu: Trống&nbsp;</p><p>Kích Thước: 29cm&nbsp;</p><p>Chất Liệu: inox&nbsp;</p><p>Trọng Lượng: 60gr <p>Thương Hiệu: Trống&nbsp;</p><p>Kích Thước: 29cm&nbsp;</p><p>Chất Liệu: inox&nbsp;</p><p>Trọng Lượng: 60gr
54,000₫
<p>Thương Hiệu: Trống&nbsp;</p><p>Kích Thước: 30cm&nbsp;</p><p>Chất Liệu: inox&nbsp;</p><p>Trọng Lượng: 80gr <p>Thương Hiệu: Trống&nbsp;</p><p>Kích Thước: 30cm&nbsp;</p><p>Chất Liệu: inox&nbsp;</p><p>Trọng Lượng: 80gr
60,000₫
<p>Thương Hiệu: Trống&nbsp;</p><p>Kích Thước: 34cm&nbsp;</p><p>Chất Liệu: inox&nbsp;</p><p>Trọng Lượng: 100gr <p>Thương Hiệu: Trống&nbsp;</p><p>Kích Thước: 34cm&nbsp;</p><p>Chất Liệu: inox&nbsp;</p><p>Trọng Lượng: 100gr
65,000₫
<p>Thương Hiệu: Trống&nbsp;</p><p>Kích Thước: 37cm&nbsp;</p><p>Chất Liệu: inox&nbsp;</p><p>Trọng Lượng: 120gr <p>Thương Hiệu: Trống&nbsp;</p><p>Kích Thước: 37cm&nbsp;</p><p>Chất Liệu: inox&nbsp;</p><p>Trọng Lượng: 120gr
80,000₫
<p>Thương Hiệu: Trống&nbsp;</p><p>Kích Thước: 39cm&nbsp;</p><p>Chất Liệu: inox&nbsp;</p><p>Trọng Lượng: 110gr <p>Thương Hiệu: Trống&nbsp;</p><p>Kích Thước: 39cm&nbsp;</p><p>Chất Liệu: inox&nbsp;</p><p>Trọng Lượng: 110gr
85,000₫
<p>Thương Hiệu: Trống&nbsp;</p><p>Kích Thước: 40cm&nbsp;</p><p>Chất Liệu: inox&nbsp;</p><p>Trọng Lượng: 120gr <p>Thương Hiệu: Trống&nbsp;</p><p>Kích Thước: 40cm&nbsp;</p><p>Chất Liệu: inox&nbsp;</p><p>Trọng Lượng: 120gr
90,000₫
<p>Thương Hiệu: Trống&nbsp;</p><p>Kích Thước: 26cm&nbsp;</p><p>Chất Liệu: 60gr&nbsp;</p><p>Trọng Lượng: <p>Thương Hiệu: Trống&nbsp;</p><p>Kích Thước: 26cm&nbsp;</p><p>Chất Liệu: 60gr&nbsp;</p><p>Trọng Lượng:
50,000₫
<p>Thương Hiệu: Trống&nbsp;</p><p>Kích Thước: 26cm&nbsp;</p><p>Chất Liệu: inox&nbsp;</p><p>Trọng Lượng: 50gr <p>Thương Hiệu: Trống&nbsp;</p><p>Kích Thước: 26cm&nbsp;</p><p>Chất Liệu: inox&nbsp;</p><p>Trọng Lượng: 50gr
55,000₫
<p>Thương Hiệu: Trống&nbsp;</p><p>Kích Thước: 29cm&nbsp;</p><p>Chất Liệu: inox&nbsp;</p><p>Trọng Lượng: 60gr <p>Thương Hiệu: Trống&nbsp;</p><p>Kích Thước: 29cm&nbsp;</p><p>Chất Liệu: inox&nbsp;</p><p>Trọng Lượng: 60gr
60,000₫
<p>Thương Hiệu: Trống&nbsp;</p><p>Kích Thước: 30cm&nbsp;</p><p>Chất Liệu: inox&nbsp;</p><p>Trọng Lượng: 80gr <p>Thương Hiệu: Trống&nbsp;</p><p>Kích Thước: 30cm&nbsp;</p><p>Chất Liệu: inox&nbsp;</p><p>Trọng Lượng: 80gr
65,000₫
<p>Thương Hiệu: Trống&nbsp;</p><p>Kích Thước: 35cm&nbsp;</p><p>Chất Liệu: inox&nbsp;</p><p>Trọng Lượng: 100gr <p>Thương Hiệu: Trống&nbsp;</p><p>Kích Thước: 35cm&nbsp;</p><p>Chất Liệu: inox&nbsp;</p><p>Trọng Lượng: 100gr
75,000₫
Thương Hiệu: Trống
Kích Thước: 35x3
Chất Liệu: inox + gỗ
Trọng Lượng: 80gr Thương Hiệu: Trống
Kích Thước: 35x3
Chất Liệu: inox + gỗ
Trọng Lượng: 80gr
45,000₫
Thương Hiệu: Trống
Kích Thước: 27x3
Chất Liệu: inox + gỗ
Trọng Lượng: 50gr Thương Hiệu: Trống
Kích Thước: 27x3
Chất Liệu: inox + gỗ
Trọng Lượng: 50gr
35,000₫
Thương Hiệu: Trống
Kích Thước: 30x3
Chất Liệu: inox + gỗ
Trọng Lượng: 60gr Thương Hiệu: Trống
Kích Thước: 30x3
Chất Liệu: inox + gỗ
Trọng Lượng: 60gr
40,000₫
Thương Hiệu: Trống
Kích Thước: 32x3
Chất Liệu: inox + gỗ
Trọng Lượng: 60gr Thương Hiệu: Trống
Kích Thước: 32x3
Chất Liệu: inox + gỗ
Trọng Lượng: 60gr
35,000₫
Thương Hiệu: Trống
Kích Thước: 34x3
Chất Liệu: inox + gỗ
Trọng Lượng: 70gr Thương Hiệu: Trống
Kích Thước: 34x3
Chất Liệu: inox + gỗ
Trọng Lượng: 70gr
40,000₫
<p>Thương Hiệu:  Trống&nbsp;</p><p>Kích Thước: 36x27x5cm&nbsp;</p><p>Chất Liệu: Inox&nbsp;</p><p>Trọng Lượng: 1,8kg <p>Thương Hiệu:  Trống&nbsp;</p><p>Kích Thước: 36x27x5cm&nbsp;</p><p>Chất Liệu: Inox&nbsp;</p><p>Trọng Lượng: 1,8kg
780,000₫
Thương Hiệu: Trống
Kích Thước: 10''
Chất Liệu: inox
Trọng Lượng: 250gr Thương Hiệu: Trống
Kích Thước: 10''
Chất Liệu: inox
Trọng Lượng: 250gr
30,000₫
Thương Hiệu: Trống
Kích Thước: 10''
Chất Liệu: inox
Trọng Lượng: 200gr Thương Hiệu: Trống
Kích Thước: 10''
Chất Liệu: inox
Trọng Lượng: 200gr
30,000₫
Thương Hiệu: Trống
Kích Thước: 12''
Chất Liệu: inox
Trọng Lượng: 300gr Thương Hiệu: Trống
Kích Thước: 12''
Chất Liệu: inox
Trọng Lượng: 300gr
36,000₫