Các Loại Hàng Khác

 Bào 3 lưỡi lớn  Bào 3 lưỡi lớn
900,000₫
 Bào 3 lưỡi nhỏ  Bào 3 lưỡi nhỏ
800,000₫
Thương Hiệu: Trống
Kích Thước: 38x6
Chất Liệu: inox
Trọng Lượng: 1kg Thương Hiệu: Trống
Kích Thước: 38x6
Chất Liệu: inox
Trọng Lượng: 1kg
1,500,000₫
Thương Hiệu: Trống
Kích Thước: 15cm
Chất Liệu: inox
Trọng Lượng:  800gr Thương Hiệu: Trống
Kích Thước: 15cm
Chất Liệu: inox
Trọng Lượng:  800gr
250,000₫
Thương Hiệu: Trống
Kích Thước: 15cm
Chất Liệu: inox
Trọng Lượng: 150gr Thương Hiệu: Trống
Kích Thước: 15cm
Chất Liệu: inox
Trọng Lượng: 150gr
100,000₫
Thương Hiệu: Trống
Kích Thước: 15cm
Chất Liệu: inox
Trọng Lượng: 60gr Thương Hiệu: Trống
Kích Thước: 15cm
Chất Liệu: inox
Trọng Lượng: 60gr
50,000₫
Thương Hiệu: Trống
Kích Thước: 15cm
Chất Liệu: nhựa
Trọng Lượng: 100gr Thương Hiệu: Trống
Kích Thước: 15cm
Chất Liệu: nhựa
Trọng Lượng: 100gr
100,000₫
Thương Hiệu: Trống
Kích Thước: 10cm
Chất Liệu: nhựa
Trọng Lượng: 30gr Thương Hiệu: Trống
Kích Thước: 10cm
Chất Liệu: nhựa
Trọng Lượng: 30gr
15,000₫
Thương Hiệu: Trống
Kích Thước: 15cm
Chất Liệu: inox
Trọng Lượng: 100gr Thương Hiệu: Trống
Kích Thước: 15cm
Chất Liệu: inox
Trọng Lượng: 100gr
110,000₫
Thương Hiệu: TrốngTrung quốc
Kích Thước: 185mm x Ø40mm
Chất Liệu: 
Trọng Lượng: 110gr Thương Hiệu: TrốngTrung quốc
Kích Thước: 185mm x Ø40mm
Chất Liệu: 
Trọng Lượng: 110gr
45,000₫

Cào Kem xám

45,000₫

Thương Hiệu: TrốngTrung quốc
Kích Thước: 20x5
Chất Liệu: nhựa
Trọng Lượng: 100gr Thương Hiệu: TrốngTrung quốc
Kích Thước: 20x5
Chất Liệu: nhựa
Trọng Lượng: 100gr
54,000₫
Thương Hiệu: Trống
Kích Thước: 20x3
Chất Liệu: inox + nhựa
Trọng Lượng: 100gr Thương Hiệu: Trống
Kích Thước: 20x3
Chất Liệu: inox + nhựa
Trọng Lượng: 100gr
75,000₫
Thương Hiệu: Trống
Kích Thước: 22x3
Chất Liệu: inox + nhựa
Trọng Lượng: 100gr Thương Hiệu: Trống
Kích Thước: 22x3
Chất Liệu: inox + nhựa
Trọng Lượng: 100gr
75,000₫
Thương Hiệu: Trống
Kích Thước: 15cm
Chất Liệu: inox
Trọng Lượng: 70gr Thương Hiệu: Trống
Kích Thước: 15cm
Chất Liệu: inox
Trọng Lượng: 70gr
72,000₫
Thương Hiệu: Trống
Kích Thước: 20cm
Chất Liệu: inox
Trọng Lượng: 90gr Thương Hiệu: Trống
Kích Thước: 20cm
Chất Liệu: inox
Trọng Lượng: 90gr
78,000₫
Thương Hiệu: Trống
Kích Thước: 25cm
Chất Liệu: inox
Trọng Lượng: 100gr Thương Hiệu: Trống
Kích Thước: 25cm
Chất Liệu: inox
Trọng Lượng: 100gr
84,000₫
Thương Hiệu: Trống
Kích Thước: 30cm
Chất Liệu: inox
Trọng Lượng: 110gr Thương Hiệu: Trống
Kích Thước: 30cm
Chất Liệu: inox
Trọng Lượng: 110gr
90,000₫
Thương Hiệu: Trống
Kích Thước: 35cm
Chất Liệu: inox
Trọng Lượng: 120gr Thương Hiệu: Trống
Kích Thước: 35cm
Chất Liệu: inox
Trọng Lượng: 120gr
96,000₫
Thương Hiệu: Trống
Kích Thước: 40cm
Chất Liệu: inox
Trọng Lượng: 135gr Thương Hiệu: Trống
Kích Thước: 40cm
Chất Liệu: inox
Trọng Lượng: 135gr
102,000₫
Thương Hiệu: Trống
Kích Thước: 45cm
Chất Liệu: inox
Trọng Lượng: 150gr Thương Hiệu: Trống
Kích Thước: 45cm
Chất Liệu: inox
Trọng Lượng: 150gr
108,000₫
Thương Hiệu: Trống
Kích Thước: 4cm
Chất Liệu: inox
Trọng Lượng: 30gr Thương Hiệu: Trống
Kích Thước: 4cm
Chất Liệu: inox
Trọng Lượng: 30gr
42,000₫
Thương Hiệu: Trống
Kích Thước: 5cm
Chất Liệu: inox
Trọng Lượng: 50gr Thương Hiệu: Trống
Kích Thước: 5cm
Chất Liệu: inox
Trọng Lượng: 50gr
46,000₫
Thương Hiệu: Trống
Kích Thước: 20cm
Chất Liệu: inox
Trọng Lượng: 90gr Thương Hiệu: Trống
Kích Thước: 20cm
Chất Liệu: inox
Trọng Lượng: 90gr
115,000₫
Thương Hiệu: Trống
Kích Thước: 10cm
Chất Liệu: inox
Trọng Lượng: 60gr Thương Hiệu: Trống
Kích Thước: 10cm
Chất Liệu: inox
Trọng Lượng: 60gr
60,000₫
Thương Hiệu: Trống
Kích Thước: 15cm
Chất Liệu: inox
Trọng Lượng: 70gr Thương Hiệu: Trống
Kích Thước: 15cm
Chất Liệu: inox
Trọng Lượng: 70gr
100,000₫
Thương Hiệu: Trống
Kích Thước: 15cm
Chất Liệu: inox + gỗ
Trọng Lượng: 50gr Thương Hiệu: Trống
Kích Thước: 15cm
Chất Liệu: inox + gỗ
Trọng Lượng: 50gr
110,000₫
Thương Hiệu: Trống
Kích Thước: 15cm
Chất Liệu: inox + nhựa
Trọng Lượng: 50gr Thương Hiệu: Trống
Kích Thước: 15cm
Chất Liệu: inox + nhựa
Trọng Lượng: 50gr
100,000₫
Thương Hiệu: Trống
Kích Thước: 15cm
Chất Liệu: inox + nhựa
Trọng Lượng: 50gr Thương Hiệu: Trống
Kích Thước: 15cm
Chất Liệu: inox + nhựa
Trọng Lượng: 50gr
120,000₫
Thương Hiệu: Trống
Kích Thước: 50cm
Chất Liệu: inox
Trọng Lượng: 50gr Thương Hiệu: Trống
Kích Thước: 50cm
Chất Liệu: inox
Trọng Lượng: 50gr
160,000₫
Thương Hiệu: Trống
Kích Thước: 25cm
Chất Liệu: inox
Trọng Lượng: 20gr Thương Hiệu: Trống
Kích Thước: 25cm
Chất Liệu: inox
Trọng Lượng: 20gr
18,000₫
Thương Hiệu: Trống
Kích Thước: 28cm
Chất Liệu: inox
Trọng Lượng: 25gr Thương Hiệu: Trống
Kích Thước: 28cm
Chất Liệu: inox
Trọng Lượng: 25gr
20,000₫
Thương Hiệu: Trống
Kích Thước: 35x3
Chất Liệu: inox + gỗ
Trọng Lượng: 80gr Thương Hiệu: Trống
Kích Thước: 35x3
Chất Liệu: inox + gỗ
Trọng Lượng: 80gr
45,000₫
Thương Hiệu: Trống
Kích Thước: 27x3
Chất Liệu: inox + gỗ
Trọng Lượng: 50gr Thương Hiệu: Trống
Kích Thước: 27x3
Chất Liệu: inox + gỗ
Trọng Lượng: 50gr
35,000₫
Thương Hiệu: Trống
Kích Thước: 30x3
Chất Liệu: inox + gỗ
Trọng Lượng: 60gr Thương Hiệu: Trống
Kích Thước: 30x3
Chất Liệu: inox + gỗ
Trọng Lượng: 60gr
40,000₫
Thương Hiệu: Trống
Kích Thước: 32x3
Chất Liệu: inox + gỗ
Trọng Lượng: 60gr Thương Hiệu: Trống
Kích Thước: 32x3
Chất Liệu: inox + gỗ
Trọng Lượng: 60gr
35,000₫
Thương Hiệu: Trống
Kích Thước: 34x3
Chất Liệu: inox + gỗ
Trọng Lượng: 70gr Thương Hiệu: Trống
Kích Thước: 34x3
Chất Liệu: inox + gỗ
Trọng Lượng: 70gr
40,000₫
Thương Hiệu: Trống
Kích Thước: 19x8
Chất Liệu: inox
Trọng Lượng: 50gr Thương Hiệu: Trống
Kích Thước: 19x8
Chất Liệu: inox
Trọng Lượng: 50gr
38,000₫